วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

Tripoli airport bombed ahead of UN backed peace talks


วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

การประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
             
                เพื่อสร้างค่านิยม  ความมุ่งหมายของการปรชาสัมพันธ์ ก็คือการสร้งความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มชน วิธีหนึ่งที่จะทำให้บรรลุความมุ่งหมายนั้นได้ก็คือ การสร้างความนิยมชมชอบโดยการแสดง
ให้ปรชาชนเห็นถึงคุณงามความดี การเผยแพร่ให้รู้ การชี้แจงให้เข้าใจอันจะเป็นหนทางให้ปรชาชนเกิดความเลื่อมใสและเกิดความผูกพันทางใจ การสร้างค่านิยมนี้มีวิธีการปฏิบัติได้หลายทางที่สำคัญ คือ การทำให้เกิดและรักษาไว้ซึ่งค่านิยมและความสนใจตลอดไป กิจการการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างค่านิยมนี้จึงมุ่งมั่นไปในสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจ
                เพื่อป้องกันชื่อเสียงมิให้เสื่อมเสีย  คือ  การพัฒนาปรับปรุงตนเองแก้ไขพฤติกรรม ระเบียบ และ วิธีการการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือไม่สะดวกใจเกี่ยวกับการบริการให้แก่ประชาชน เพราะความไม่สะดวกต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและมองไปในแง่ร้ายแล้วนำไปวิพากษ์วิจารณ์จนทำให้เสียชื่อเสียง หรือกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้ประชาชนเกิดความนิยมชมชอบ นั่นเอง
                เพื่อสร้างความเข้าใจที่่ถูกต้องและเรียกร้องความร่วมมือ  เพราะว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่กาารโฆษณาสินค้าหรือการโฆษณาชวนเชื่อหากแต่เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความจริงและชอบธรรม  ความร่วมมือและสนับสนุนที่เกิดจากการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องมีเหตุผล ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการจงใจหรือกลลวงที่มิชอบ
 คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ทีดี 
                 ต้องเป้นผู้ที่มีสามัญนำนึกและมีเหตุผล รู้กาละเทศะ รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ การคาดคะเนและวิจัยปัญหาต่างๆ อย่างละเอียดถค่ถ้วนโดยคำนึงถึงผลประโบจน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เช่นวิจัยว่าข่าวใดควรเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ข่าวใดควรเผยแพร่ ข่าวใดไม่ควรเปิดเผย
                 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดโครงสร้างระเบียบหน่วยงานและรู้เรื่องการบริหารงาน  ทัั้งนี้  เพราะว่านักประชาสัมพันธ์ จะเป็นผู้ว่างแผนและเผยแพร่สถาบันหน่วยงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน จึงจำเป็นต้องเข้าใจในโครงสร้างของสถาบันของจนเป็นอย่างดี
                ต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม  สามารถนำเอาความรู้ความสามารถในงานเทคนิคประชาสัมพันธ์ มาดัดแปลงให้แปลกใหม่ เพื่อผลประโยชน์ในการโฆษณาเผยแพร่และเพื่อผลงานการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
               ต้องมีความเข้าใจในความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นนักประชาธิปไตย ไม่มีอุปนิสัยเผด็จการในด้านความคิดหรืออัตวิสัยจนเกิินไป บ่อยครั้งที่นักประชาสัมดันธ์ตะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งนักประชาสัมดันธ์ นอกจากอยู่ในฐานะผู้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำปรึกษาตลอดจนการโฏษณาเผยแพร่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ นั้นจึงจำเป็ฯที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยว่า ถ้าเราเป็นเขาจะทำอย่างไร เป็นต้น จึงจะทำให้เกิดผลดีที่จะได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากทุกฝ่ายอันจะทำให้งานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสูงสุด
             ต้องเป็นผุ้ที่มีการตัดสินใจดี  สิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งของนักประชาสัมพันธ์ คือ การตัดสินใจอย่างถูกต้อง เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงานหรือกลุ่มประชาชนเป้าหมาย นักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องรับเสนอต่อผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหาร และต้องรับดำเนินการชี้แจงต่อชุมชน เพราะหากชักช้าแล้วอาจเกิดความเสียหายต่อหน่วยได้
  เพราะเเมื่อทำการเผยแพร่หรือให้คำปรึกษาแล้ว อาจพบกับความผิดหวังได้ จึงจำเป็นต้องมีความอดกลั้น อดทน หนักแน่น ศึกษาหาเหตุผล ข้อขัดข้องเพื่อปรับปรุงพัฒนาวิธีการให้ดีขึ้น
           ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  นักประชาสัมพันธ์ต้องเป็นผู้อยากรู้อยากเห็น ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับงานโดยตรงหรืองานที่เกี่ยวข้องตลอดจนความรู้เดี่ยวกับเทคนิคการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายและไม่ผิดพลาด
          ต้องเป็นผู้รักงานประชาสัมพันธ์  อันจะช่วยสังเสริมให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงด้วยดี                                                                                                                                         ต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขัน  อารมณ์ขันจะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรและเป็นกันเองได้อย่างดีและรวดเร็วและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งกายสะอาดเรียบร้อยอันจะทำให้การติดต่อเป็นไปด้วยดี
          ฉะนั้น  นักประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นจะต้องฝึกฝนคุณสมบัติเหล่านี้ให้ได้จนกระทั่งกลายเป็นนิสัยติดตัว  จะทำให้การทำงานได้ผลดีประการหนึ่งพึงระลึกเสมอว่า  เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน แทนกำลังพลทุกคนที่สังกัดอยู่ในหน่วยงาน และให้ภูมิใจในหน้าที่ของตนไว้เป็นสำคํญ
         
             
   
               
   
ชื่อเอกสาร   ระเบียบหลักสูตรแจ้งเตือนให้ความรู้ (เล่ม 1 )
จัดทำโดย    ศจร.ศทช.
วันที่จัดทำ    ต.ค.2542
สถานที่เก็บรักษา   ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผลวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิทรรศการ เพื่อความ "เข้าใจ" ไทยกับยูเอ็นศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้ร่วมการสาธิตเก็บทุ่นระเบิด การสาธิตสุนัขทหาร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ในงานนิทรรศการ เพื่อความ "เข้าใจ" ไทยกับยูเอ็น ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค.2557 ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร

***************************

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายงานผลงานประจำปีงบประมาณ 2557 ของส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล

ชื่อเอกสาร : รายงานผลงานของส่วนประสานการปฏฺิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557
จัดทำโดย : ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล
วันที่จัดทำ : 30 กันยายน 2557
สถานที่เก็บรักษา : ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล


**************************************